Famous American revivalist

VN99 NEWS là website tin tức nhằm mục đích kết nối thế giới với Việt Nam và tập trung tìm hiểu, phát triển. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho độc giả những thông tin toàn diện và chuyên sâu về đổi mới, văn hóa, công nghệ, phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam, đồng thời tập trung vào sự tương tác của Việt Nam với cộng đồng quốc tế. https://vn99news.com/

 

Joel Osteen is a famous American revivalist, pastor, and writer. He has gained across-the-board praise for his magical preaching and optimistic message. Further, Joel is mainly acknowledged as one of the old pastors at the Lakewood Church. His live speeches are streamed to an average of twenty million individuals in around 100 countries monthly. Moreover, he is liable for founding the church’s TV show. When Joel took over, the church membership was raised to thousands.

Leave a Comment